Farní rada

Za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí. Nejsou to jen kněží či řeholníci, ale i laici, neboť všichni pracují na téže vinici Boží.

 

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal;

tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.

(1 Petr 4,10).

 

Z přijetí těchto darů vzniká pro každého věřícího právo i povinnost uplatňovat je v církvi i ve světě k dobru lidí a k budování církve (srv. AA 1.3).

Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat.

Proto kodex církevního práva (CIC) v kán. 536 doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti a v kán. 537 nařizuje vznik rady pro hospodářské ekonomické záležitosti.

 

 

Pastorační rada

(dále jen PR)

je poradním a pracovním orgánem faráře, podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva.

PR spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32)

PR na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8)

PR posuzuje otázky týkající se farnosti, radí se o nich, nalézá možnosti řešení, usnáší se na opatřeních, poskytuje součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizuje. Na základě znalosti situace farnosti se podílí na vytváření pastoračního programu

 

PR tvoří:

farář

ostatní duchovní trvale činní ve farnosti

po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních sdružení (např. Charity), uznaných hnutí a jiných církevních zařízení

2 – 6 členů zvolených farním společenstvím

2 – 6 členů kdykoliv jmenovaných farářem podle jeho uvážení

 

Předpokladem pro plodnou činnost PR je společná modlitba, vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými, připravenost ke spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění . Nezanedbatelná je snaha společně se svými pastýři dbát o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.

PR se ustanovuje na dobu 4 let

Právo volit do PR má každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti, právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit, a který je ochoten a schopen plnit úkoly pastorační rady.

 

 

Ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti (ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, který mu pomáhá ve správě majetku farnosti s péčí řádného hospodáře.

ERF dbá při správě majetku předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky.

ERF se stará, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě, stará se o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti

ERF se podílí na sestavení finančního rozpočtu farnosti, který nemá být schodkový a má dbát na to, aby svěřené materiální hodnoty zůstaly zachovány, byly řádně spravovány a byl zajištěn jejich rozvoj a tím materiálně zajištěna pastorační činnost farnosti

 

ERF tvoří:

farář

jeden člen pastorační rady farnosti, kterého pastorační rada zvolí ze svých členů

2 - 4 členové jmenovaní podle osobního uvážení duchovního správce farnosti, kteří mají zkušenosti v oblasti ekonomie a práva a jsou zcela bezúhonní.

ERF se ustanovuje na dobu 2 let

SLOŽENÍ PASTORAČNÍ RADY

Ustavené 6. listopadu 2016

 

farář - předseda

P. Andrzej  Deniziak, MSF

duchovní

P. Jan Czekala, MSF

 

pastorační asistent - sekretář

Zdeněk Bartoš

za řeholní společenství

sestra M. Václava

ředitelka Farní charity

Kateřina Hojná

 

čtyři členové jmenovaní farářem

Marta Čermáková

Vít Hojný

Miroslav Šmíd

Lucie Kubicová

 

čtyři členové, vyšlí z voleb

místopředseda

Antonín Petráček

 

Josef Langfelner

Jindřich Kubica

Ivana Hráská

 

SLOŽENÍ EKONOMICKÉ RADY

 

P. Andrzej Deniziak, MSF

Zdeněk Bartoš

Christian Kazmirowski

Erika Stránská

Vít Hojný - zvolen pastorační radou

Kontakt

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ Dvůr Králové n. L. Adresa:

Palackého 99,
544 01 Dvůr Králové n.L.